Манай улс олон улсын хандивлагч орнуудтай 267 гэрээ байгуулж, 6,887.9 сая ам.доллар зээл авчээ

Эдийн засаг

Төсвийн байнгын хорооны өнөөдрийн хуралдаанаар Засгийн газрын шугамаар хандивлагч орон, олон улсын байгууллагаас авсан зээл, тусламжийн ашиглалт, үр дүнгийн талаарх Үндэсний аудитын газраас гүйцэтгэсэн аудитын тайланг хэлэлцлээ. 

Манай улс 1991-2020 оны хооронд хандивлагч орон, олон улсын байгууллагатай 267 гэрээ байгуулж, 6,887.9  сая  ам.доллар  буюу 19,706.1 тэрбум  төгрөгийн гадаад зээл авч ашиглажээ. Хандивлагч орон, олон улсын байгууллагаас авсан нийт гадаад зээлийн 82.2 хувь буюу 16,190.8 тэрбум төгрөгийг Азийн хөгжлийн банк, Японы олон улсын хамтын ажиллагааны агентлаг, БНХАУ болон Дэлхийн банкнаас авч ашигласан байна. 

Гадаад зээлийн хөрөнгийн ашиглалтыг салбараар ангилж үзвэл:

  • зам, тээврийн салбарт 17.3 хувь буюу 3,401.0 тэрбум,
  • эрчим хүчний салбарт 14.4 хувь буюу 2,837.7 тэрбум,
  • төсвийн дэмжлэгт 13.2 хувь буюу 2,606.8 тэрбум,
  • хөдөө аж ахуйн салбарт 11.8 хувь буюу 2,333.9 тэрбум,
  • бусад салбарт 43.3  хувь  буюу  8,526.7  тэрбум  төгрөг байна.

Хандивлагч орон, олон улсын байгууллагаас:

  • 2018 онд 590.7 сая ам.доллар буюу 1,482.1 тэрбум,
  • 2019 онд 610.2 сая ам.доллар  буюу 1,638.6тэрбум, 
  • 2020  онд 1,195.0  сая ам.доллар буюу 3,368.4 тэрбум, нийт 2,395.9сая ам.доллар буюу 6,489.1тэрбум төгрөгийн гадаад зээл авч, ашигласан байна. 

Аудитын байгууллагын дүгнэлтийн хавсралт дахь зарим мэдээллээс: 

Үндэсний аудитын газрын дүгнэлт бүрэн эхээрээ