Дээд шүүх: Шүүгчдийн зөвлөгөөний дэгд нэмэлт, өөрчлөлт оруулав

ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙ

Монгол Улсын дээд шүүхийн Шүүгчдийн зөвлөгөөн 2023 оны 3 дугаар сарын 27-ны өдөр боллоо.

Зөвлөгөөнөөр Улсын дээд шүүхийн Шүүгчдийн зөвлөгөөний дэгийн 1 дүгээр зүйлийн 6 дахь хэсэгт Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, Шүүхийн сахилгын хороонд тус тус шүүгч томилогдсон бол хасаж, доод хэмжээг 23 шүүгч гэж үзэн, үүнээс дийлэнх олонхыг тодорхойлохоор нэмэлт, өөрчлөлт оруулав.

Эх сурвалж: Монгол Улсын Дээд шүүх