Авлигыг мэдээлэх 110 тусгай дугаараар 409 дуудлага хүлээн авав

ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙ

Авлигатай тэмцэх газрын Судалгаа шинжилгээний алба нь 2023 оны зургаадугаар сарын 26-30-ны өдрүүдэд иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн 83 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч, харьяалах чиг үүргийн нэгжид хүргүүллээ.

Хүлээн авсан өргөдөл, гомдол, мэдээллийн 69.9 хувь нь авлигын гэмт хэргийн шинжтэй бөгөөд тусгай зөвшөөрөл, төсвийн хөрөнгийн зарцуулалт, албан тушаалтнуудын үйл ажиллагаатай холбоотой гомдол давамгайлж байв. Өнгөрсөн долоо хоногт авлигыг мэдээлэх 110 тусгай дугаараар 409 дуудлага хүлээн авчээ.