МБХ: Орон сууцны хөнгөлөлттэй ипотекийн зээлийн нэг хувийн шимтгэлтэй холбоотой мэдэгдэл гаргажээ

ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙ

Орон сууцны хөнгөлөлттэй ипотекийн зээлийн нэг хувийн шимтгэлтэй холбоотой Монголын банкны холбоо, Хуульчдын мэргэжлийн зөвлөлөөс дараах мэдэгдлийг гаргажээ.