“Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах аргачлалд байгаль орчны зориулалтыг харгалзан үзэх нь” хэлэлцүүлэг болов

БАЙГАЛЬ ОРЧИН
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам нь олон улсын байгууллагуудтай хамтран хэрэгжиж буй төслүүдийн хүрээнд газрын шинэтгэлийг дэмжих, газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт, мониторинг хийх хүний нөөц, техникийн чадавхыг бэхжүүлэх, арга зүй, аргачлалыг боловсронгуй болгоход Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газартай хамтран ажиллаж байна.
 
Энэ хүрээнд Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар, “Дорнод Монголын хуурай хээрийн тогтвортой ландшафт, биологийн олон янз байдлын хамгаалал” (Дорнод хээрийн) төсөл болон “Монгол орны хөдөөгийн иргэдийн уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох чадамж болон эрсдэлийн менежментийг боловсронгуй болгох нь” (АДАПТ) төслөөс хамтран “Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах аргачлалд байгаль орчны зорилтуудыг харгалзан үзэх нь” сэдэвт хэлэлцүүлгийг өнөөдөр буюу 10 дугаар сарын 28-ны өдөр зохион байгууллаа.
 
Оролцогчид АДАПТ төслөөс санхүүжүүлж буй “Аймаг болон сумын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах аргазүй, аргачлал, зөвлөмжид уур амьсгалын өөрчлөлт, нөлөөлөл, эрсдэл эмзэг байдал, дасан зохицох онцлогуудыг тусгах” болон Дорнод хээрийн төслөөс санхүүжүүлж буй “Аймаг, сумын газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд газрын доройтол, биологийн олон янз байдал, уур амьсгалын өөрчлөлтийг харгалзан үзэх” зөвлөх ажлуудын үр дүнг уялдуулан, одоогийн газар зохион байгуулалт боловсруулах аргачлалд нэгтгэн тусгах талаар хэлэлцсэн юм.
 
Хэлэлцүүлгийн үр дүнд газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, газрын доройтлыг бууруулахад чиглэсэн тодорхой арга хэмжээтэй уялдуулан төлөвлөх нэгдсэн аргачлал бий болох юм. Энэхүү шинэчилсэн аргачлалын дагуу Дорнод хээрийн төслийн санхүүжилтээр Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар аймгуудын газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө болон түүний 9 сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөөг, АДАПТ төслийн санхүүжилтээр Ховд аймгийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө болон Дорнод, Сүхбаатар, Ховд, Завхан аймгийн 55 сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулна.
 
Уур амьсгал, биологийн олон янз байдал, газрын доройтлын чиглэлийн төрийн болон төрийн бус байгууллага, олон улсын байгууллага, хувийн хэвшлийн төлөөлөл, болон эрдэмтэн судлаачид уг уулзалтад оролцож санал солилцлоо.
Эх сурвалж: БОАЖЯ