Шинэ Яармаг цогцолбор хороолол төслийн 75 үл хөдлөх хөрөнгийг нээлттэй худалдан борлуулна

БАЙГАЛЬ ОРЧИН

Монгол Улсын Хөгжлийн банкны өмчлөлд шилжүүлсэн үл хөдлөх хөрөнгийг худалдан борлуулах ажлын хүрээнд 18 үл хөдлөх хөрөнгийн зарыг 2023 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдөр нээлттэй танилцуулсан. Дээрх үл хөдлөх хөрөнгүүдээс гадна “Шинэ Яармаг” цогцолбор хороолол төслийн ашиглалтад орсон болон дутуу гүйцэтгэлтэй нийт 75 үл хөдлөх хөрөнгийг нээлттэй худалдан борлуулах зарыг танилцуулж байна.

  1. ХУДАЛДАХ ХӨРӨНГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
 

Хөрөнгийн тодорхойлолт, хаяг байршил

Талбайн хэмжээ м.кв

Худалдах үнэ /₮/*

1

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг, өлзийтийн зам гудамж, 738-р байр орон сууцны зориулалттай (75 хувийн гүйцэтгэлтэй)

5,668.00

7,786,908,191

2

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг, өлзийтийн зам гудамж, 739-р байр орон сууцны зориулалттай (75 хувийн гүйцэтгэлтэй)

5,668.00

7,786,908,191

3

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг, өлзийтийн зам гудамж, 740-р байр орон сууцны зориулалттай (75 хувийн гүйцэтгэлтэй)

5,668.00

7,786,908,191

4

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг, өлзийтийн зам гудамж, 741-р байр орон сууцны зориулалттай (75 хувийн гүйцэтгэлтэй)

5,665.00

7,245,768,084

5

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг, өлзийтийн зам гудамж, 742-р байр орон сууцны зориулалттай (70 хувийн гүйцэтгэлтэй)

10,529.00

11,877,270,660

6

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг, өлзийтийн зам гудамж, 747-р байр орон сууцны зориулалттай (80 хувийн гүйцэтгэлтэй)

4,382.00

5,160,125,348

7

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг, өлзийтийн зам гудамж, 748-р байр орон сууцны зориулалттай (80 хувийн гүйцэтгэлтэй)

4,382.00

5,160,125,348

8

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, архивчдын гудамж, 739/1-р байр үйлчилгээний зориулалттай (45 хувийн гүйцэтгэлтэй)

407.43

318,032,838

9

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, архивчдын гудамж, 741/1-р байр үйлчилгээний зориулалттай (35 хувийн гүйцэтгэлтэй)

1,075.00

714,053,550

10

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, архивчдын гудамж, Г758/1-Г тоот авто зогсоолын зориулалттай (70 хувийн гүйцэтгэлтэй)

4,604.30

8,238,877,518

11

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Наадамчдын зам-1 гудамж, 323 тоот (Газар, барилга барих)

27,478.30

1,010,924,928

12

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 726-р байр, 1 тоот, үйлчилгээний зориулалттай

99.11

326,729,990

13

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 726-р байр, 2 тоот, үйлчилгээний зориулалттай

91.38

301,246,963

14

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 726-р байр, 3 тоот, үйлчилгээний зориулалттай

105.32

347,202,125

15

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 726-р байр, 4 тоот, үйлчилгээний зориулалттай

91.38

301,246,963

16

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 726-р байр, 5 тоот, үйлчилгээний зориулалттай

99.11

326,729,990

17

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 1 тоот, орон сууцны зориулалттай

121.03

395,041,920

18

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 2 тоот, орон сууцны зориулалттай

119.2

389,068,800

19

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 3 тоот, орон сууцны зориулалттай

121.03

395,041,920

20

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 4 тоот, орон сууцны зориулалттай

119.2

389,068,800

21

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 5 тоот, орон сууцны зориулалттай

121.03

395,041,920

22

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 6 тоот, орон сууцны зориулалттай

119.2

389,068,800

23

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 7 тоот, орон сууцны зориулалттай

121.03

395,041,920

24

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 8 тоот, орон сууцны зориулалттай

119.2

389,068,800

25

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 9 тоот, орон сууцны зориулалттай

121.03

395,041,920

26

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 10 тоот, орон сууцны зориулалттай

119.2

389,068,800

27

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 11 тоот, орон сууцны зориулалттай

121.03

395,041,920

28

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 12 тоот, орон сууцны зориулалттай

119.2

389,068,800

29

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 13 тоот, орон сууцны зориулалттай

121.03

395,041,920

30

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 14 тоот, орон сууцны зориулалттай

119.2

389,068,800

31

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 15 тоот, орон сууцны зориулалттай

121.03

395,041,920

32

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 16 тоот, орон сууцны зориулалттай

119.2

389,068,800

33

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 17 тоот, орон сууцны зориулалттай

121.03

395,041,920

34

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 18 тоот, орон сууцны зориулалттай

119.2

389,068,800

35

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 19 тоот, орон сууцны зориулалттай

121.03

395,041,920

36

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 20 тоот, орон сууцны зориулалттай

119.2

389,068,800

37

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 21 тоот, орон сууцны зориулалттай

121.03

395,041,920

38

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 22 тоот, орон сууцны зориулалттай

119.2

389,068,800

39

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 23 тоот, орон сууцны зориулалттай

121.03

395,041,920

40

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 24 тоот, орон сууцны зориулалттай

119.2

389,068,800

41

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 25 тоот, орон сууцны зориулалттай

121.03

395,041,920

42

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 26 тоот, орон сууцны зориулалттай

119.2

389,068,800

43

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 27 тоот, орон сууцны зориулалттай

121.03

395,041,920

44

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 28 тоот, орон сууцны зориулалттай

119.2

389,068,800

45

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 736-р байр, 29 тоот, орон сууцны зориулалттай

257.19

839,468,160

46

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 737-р байр, 2 тоот, орон сууцны зориулалттай

119.2

389,068,800

47

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 737-р байр, 4 тоот, орон сууцны зориулалттай

119.2

389,068,800

48

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 737-р байр, 10 тоот, орон сууцны зориулалттай

119.2

389,068,800

49

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 737-р байр, 12 тоот, орон сууцны зориулалттай

119.2

389,068,800

50

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 737-р байр, 14 тоот, орон сууцны зориулалттай

119.2

389,068,800

51

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 737-р байр, 18 тоот, орон сууцны зориулалттай

119.2

389,068,800

52

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 737-р байр, 20 тоот, орон сууцны зориулалттай

119.2

389,068,800

53

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 737-р байр, 22 тоот, орон сууцны зориулалттай

119.2

389,068,800

54

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 737-р байр, 24 тоот, орон сууцны зориулалттай

119.2

389,068,800

55

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 737-р байр, 26 тоот, орон сууцны зориулалттай

119.2

389,068,800

56

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 737-р байр, 28 тоот, орон сууцны зориулалттай

119.2

389,068,800

57

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, яармаг гудамж, 737-р байр, пентхаус 29 тоот , орон сууцны зориулалттай

257.19

839,468,160

58

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, 731-р байр, 1-р давхар 1 тоот, үйлчилгээний зориулалттай

376.06

1,239,734,438

59

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, архивчдын гудамж, 746/1-р байр, үйлчилгээний зориулалттай (70 хувийн гүйцэтгэлтэй)

875.89

2,887,494,010

60

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, г755-р байр, 45 тоот, авто зогсоолын зориулалттай

13.75

25,500,000

61

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, яармаг гудамж, г755-р байр, 54 тоот, авто зогсоолын зориулалттай

13.75

25,500,000

62

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, г755-р байр, 55 тоот, авто зогсоолын зориулалттай

13.75

25,500,000

63

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, г755-р байр, 56 тоот, авто зогсоолын зориулалттай

13.75

25,500,000

64

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, г755-р байр, 57 тоот, авто зогсоолын зориулалттай

13.75

25,500,000

65

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, г755-р байр, 58 тоот, авто зогсоолын зориулалттай

13.75

25,500,000

66

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, г755-р байр, 59 тоот, авто зогсоолын зориулалттай

13.75

25,500,000

67

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, г755-р байр, 60 тоот, авто зогсоолын зориулалттай

13.75

25,500,000

68

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, г755-р байр, 63 тоот, авто зогсоолын зориулалттай

13.75

25,500,000

69

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, г755-р байр, 65 тоот, авто зогсоолын зориулалттай

13.75

25,500,000

70

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, г755-р байр, 68 тоот, авто зогсоолын зориулалттай

13.75

25,500,000

71

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, г756-р байр, 156 тоот, авто зогсоолын зориулалттай

13.75

25,500,000

72

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, г756-р байр, 179 тоот, авто зогсоолын зориулалттай

13.75

25,500,000

73

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, г757-р байр, 263 тоот, авто зогсоолын зориулалттай

14.3

25,500,000

74

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, яармаг гудамж, г757-р байр, 284 тоот, авто зогсоолын зориулалттай

14.3

25,500,000

75

Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо, Шинэ Яармаг /17101/, өлзийтийн зам гудамж, г757-р байр, 285 тоот, авто зогсоолын зориулалттай

14.3

25,500,000

*Худалдан борлуулах үнийг 3 сар тутам шинэчлэн тогтооно.

  1. ХӨРӨНГӨ ХУДАЛДАН АВАХ САНАЛ ИРҮҮЛЭХ

Дээрх жагсаалтад бүртгэлтэй үл хөдлөх эд хөрөнгөөс сонирхож буй үл хөдлөх хөрөнгийг худалдан авах хүсэлтийг Монгол Улсын Хөгжлийн Банкны цахим хуудас болох https://www.dbm.mn-ээр хүлээн авах бөгөөд санал авах хугацаа 2023 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн 10:00 цагаас эхэлнэ.

  1. ХУДАЛДАХ ХӨРӨНГИЙН ТАЛААР МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ, ГАЗАР ДЭЭР ОЧИЖ ҮЗЭХ

Худалдан борлуулахаар нийтэд зарласан хөрөнгийг Монгол Улсын Хөгжлийн банкны цахим хуудсаар дамжуулан мэдээлэл авах, эсвэл газар дээр очиж үзэх тохиолдолд 2023 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдрөөс 2023 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийг дуустал хугацаанд тухайн байрлалд танилцуулах үзүүлэх боломжтой бөгөөд хөрөнгийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг 8502-0513, 8551-0513 утсаар лавлана уу.

  1. ХУДАЛДАН АВАХ НӨХЦӨЛ

Худалдан авах хүсэлт гаргагчийн ирүүлсэн саналыг 2023 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрийн 14:00 цагт цахим хуудсанд ирүүлсэн саналуудыг нэгтгэн шаардлага хангасан худалдан авагчтай холбогдож, гэрээ байгуулах бөгөөд ашиглалтад орсон худалдан авах үл хөдлөх эд хөрөнгийн үнийг ажлын 3 хоногийн дотор, дутуу гүйцэтгэлтэй үл хөдлөх хөрөнгийн үнийг (банктай хэсэгчлэн төлөх гэрээ байгуулсан) ажлын 14 хоногийн дотор төлөх бөгөөд төлөөгүй тохиолдолд дараагийн хүнтэй гэрээ байгуулах байдлаар банк ажиллана.   

Хүсэлт гаргагчийн санхүүгийн чадавхаа нотолсон баримтад тулгуурлан үнэлэх дараалал: Үүнд:

  1. Бэлэн төлөлт (Дансны хуулга, бусад нотлох баримт)
  2. Банкны зээлийн шийдвэр (банкны тодорхойлолт, зээлийн гэрээ)
  3. Хэсэгчилж төлөх санал гаргах (Дуусаагүй барилгын хувьд зөвхөн гаргах бөгөөд бизнесийн үйл ажиллагаа, эргэн төлөлтийг нотолсон баримт)

Жич: Дээрх дарааллын дагуу хүсэлт гаргагчийн саналыг үнэлэх бөгөөд цахим системээр хамгийн түрүүнд ирсэн саналыг шалгаруулж, худалдан авах саналыг баталгаажуулна. Мөн хүсэлт гаргагч нь хэд хэдэн үл хөдлөх эд хөрөнгөд саналаа өгөх боломжтой. 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.dbm.mn холбоосоор авна уу.

 

Эх сурвалж: МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН БАНК